Přesun na obsah

Hledání

ANALÝZA ČESKÉHO POJISTNÉHO TRHU

Vysoká škola ekonomická, Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Řešitelský tým:

Vedoucí řešitelského týmu: prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

Koordinátorka projektu: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Studenti doktorského studia: Ing. Jiří Galuška, Ing. Mária Oborilová, Ing. Zdeněk Rybák, Ing. Michal Vohralík

Studenti bakalářského a magisterského studia (7 studentů)

Odborník z KPMG: Ing. Jaroslav Beneš 

Projekt probíhající v akademickém roce 2015 - 2016

Veřejná prezentace k projektu proběhla na VŠE ve čtvrtek 3. listopadu 2016 od 16:00 h

 

Pojistný trh v České republice je v neustálém pohybu. Na jedné straně konkurenční prostředí vede pojistitele k inovaci produktů a služeb, na straně druhé stát v roli regulátora trhu upravuje podmínky podnikání v návaznosti na nově přijímané směrnice EU.

Pojistitelé a pojišťovací zprostředkovatelé se musí spoléhat pouze na interní analýzy jevů na trhu, protože není k dispozici žádná nezávislá. Přitom potřeba nezávislé analýzy by mohla pomoci pojistitelům a zprostředkovatelům při rozvoji svých služeb a zároveň by mohla jasně pojmenovávat nešvary pojistného trhu, které si řada pojistitelů i zprostředkovatelů uvědomuje, ale vzhledem k tomu, že jsou jejich součástí, jen těžko hledají cesty ke zlepšení.

Vysoká škola ekonomická disponuje hlubokou znalostí pojistné teorie, které může využít při zkoumání trhu jako celku i dílčích jevů na něm. Vedle pedagogů jsou tu studenti, kteří by zapojením do projektu mohli již v době studií využívat teoretické poznatky k praktické činnosti.

Pro analýzu je důležité soustředit data a relevantní informace. Zde se řešitel analýzy musí spokojit s daty a informacemi, které jsou veřejně dostupné. Klíčové zdroje jsou:

    • Informace poskytované ČNB
    • Informace poskytované ČAP, ČKP apod.
    • Informace obsažené ve výročních zprávách pojišťoven

Základem analýzy je srovnávací analýza, sledující vývoj jednotlivých parametrů v čase. Dále je vhodné se zabývat závislostí pojistného trhu na makroekonomickém vývoji ČR, zejména hledání závislosti vývoje předepsaného pojistného k vývoji HDP nebo zkoumáním vztahu mezi předepsaným pojistným za životní pojištění a vývojem mezd apod.

Datovou základnu tvoří informace za období let 2010 - 2014. Pětileté období již může naznačit trendy a lze definovat jednorázové aktivity, které ovlivnili pouze krátké časové období.

Hlavním cílem analýzy trhu je nacházet závislosti mezi makro veličinami a jednotlivými ukazateli a mezi dílčími aktivitami pojišťoven, které prezentují na trhu (produkty, distribuční strategie apod.).