Přesun na obsah

Hledání

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ

SOUTĚŽ

 

Diplomová (disertační) práce akademického roku 2012/2013

z oboru komerčního pojištění nebo oboru úzce souvisejícího

 

Přihlášené a doručené práce hodnotila komise ve složení členů správní a dozorčí rady Nadačního fondu pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví a pracovníků společnosti KPMG. Na společné schůzi dne 14. května 2014 rozhodla správní a dozorčí rada Nadačního fondu na základě doporučení hodnotící komise o následujícím pořadí:

 

1. místo .......... Ing. Zuzana Hynoušová, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

                            Analýza elektrické aktivity v ovzduší zaměřená na ekonomické využití v pojišťovnictví

2. místo .......... Ing. Petr Kupčík, Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

                            Hodnocení možností penzijních fondů v rámci penzijní reformy 

3. místo .......... Mgr. Dagmar Martinková, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

                            Analýza modelu pro oceňování rizika při upisování pojistných smluv v oblasti velkých rizik

 

 

Analýza elektrické aktivity v ovzduší zaměřená na ekonomické využití v pojišťovnictví 1_DP_Elektrické aktivity.pdf  Práce zajímavě shrnuje proces tvorby bleskové mapy ČR a dává jasnou představu o autorčině postupu.Práce je kvalitně zpracovaná s nutným, nikoli však zbytečně obsáhlým teoretickým úvodem, výraznou vlastní aktivitou autora při získávání dat, jejich zpracování a interpretaci. Přes omezenou datovou základnu je práce jistě zajímavým příspěvkem k rozvoji znalostí užitečných pro český pojistný trh. 
Hodnocení možností penzijních fondů v rámci penzijní reformy  2_DP_Penzijní fondy.pdf Po technické a formální stránce je práce kvalitně sepsána. Použité formulace jsou přehledně čitelné a zachovávají vhodnou míru odbornosti. Přínosný je zejména souhrn nové právní úpravy v oblasti důchodového a penzijního spoření v teoretické části a zahrnutí tématu politických rizik v analytické a hodnotící části. Zvýšení praktického přínosu mohla diplomová práce dosáhnout rozšířením analytické části a detailnějším závěrečným vyhodnocením a rozšířením výčtu výsledných doporučení pro penzijní společnosti.
Analýza modelu pro oceňování rizika při upisování pojistných smluv v oblasti velkých rizik  3_DP_Upisování smluv VR.pdf Práce prokázala, že se autorka dobře orientuje v obecných principech oblasti pojišťovnictví a zároveň disponuje hlubšími teoretickými znalostmi matematické statistiky a používaných metod, které je schopná následně aplikovat i do praxe. Bylo by zajímavé hlavní část diplomové práce, tedy rozšíření matematického modelu pro oceňování rizika při úpisu pojistných smluv z oblasti velkých rizik, více a hlouběji rozpracovat, a zejména nově vytvořený model i zjištěné výsledky aplikovat v praxi, tj. doplnit o konkrétní příklady a následné ověřování správnosti rozhodnutí.

 

Veřejná prezentace vítězných prací proběhla ve středu 11. června 2014 na půdě České asociace pojišťoven před zástupci Nadačního fondu pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví a zástupci akademické a odborné veřejnosti.

Autoři oceněných prací přistoupili k prezentaci velmi zodpovědně a auditorium jejich vystoupení hodnotilo velmi pozitivně.

 

 Analýza elektrické aktivity v ovzduší zaměřená na ekonomické využití v pojišťovnictví PREZENTACE
 Hodnocení možností penzijních fondů v rámci penzijní reformy PREZENTACE
 Analýza modelu pro oceňování rizika při upisování pojistných smluv v oblasti velkých rizik PREZENTACE